Advokátní kancelář

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Zaměření

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného, a to zejména v těchto oblastech práva:

Obchodní právo
– advokát poskytuje právní služby podnikatelům při zakládání, změnách a vedení obchodních společností, zastupuje podnikatele a obchodní společnosti při jednání a v řízení před rejstříkovým soudem a obchodními soudy, právní služby při vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekuci, při uzavírání, analýze a výkladu společenských a všech ostatních obchodních smluv včetně smluv franchisingových a rovněž oblasti souvisejícího práva směnečného, finančního a autorského. Poskytuje služby rovněž v oblasti práva insolvenčního.

Občanského právo
- advokát sepisuje a analyzuje všechny smlouvy včetně smluv o převodech a zatížení nemovitostí, poskytuje poradenství při řešení všech bytových problémů, zastupuje klienty při řešení dědických, sousedských, vlastnických, závazkových,
autorských a ostatních občanskoprávních sporů včetně sporů o náhradu škody. Zastupuje klienty při vymáhání pohledávek před soudy včetně zastoupení v exekučním řízení.

Rodinné právo
- nabízíme kompletní právní zastoupení a služby při řešení problémů spojených s rozvodem manželství, včetně sporů o vypořádání společného jmění manželů, práv a povinností k nezletilým dětem, vzájemné vyživovací povinnosti
manželů a vyživovací povinnosti k dětem. Řešíme pravidelně i další problémy upravené zákonem o rodině, včetně soudních sporů.

Pracovní právo
- poradíme vám s řešením pracovněprávních problémů jako jsou vznik, změna a ukončení pracovního poměru, sepisujeme a interpretujeme pracovní
a jiné smlouvy, provádíme poradenství a zastoupení ve sporech o náhrady škody, včetně škod způsobených na zdraví.

Úřední ověření podpisu

Advokát je oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách, a to jak na listinách, které sám vyhotoví, či na listinách přinesených klientem.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky